Kategórie

Zľavnený tovar

Žiadne produkty so zníženou cenou.

Informácie

Najpredávanejšie

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje a ich ochrana

 

 • Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.
 • V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu. 
 • Všetci pracovníci firmy NOVOTRANS, ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.
 • Ak si neželáte dostávať e-maily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z vášho konta e-mailom.
 • Takisto nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu má na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky oznámený informačný systém a vypracovanú základnú bezpečnostnú dokumnetáciu v zmysle zákona.

 

 

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.pyrobox.sk

Róbert Bendík - NOVOTRANS
Hlavná 32
991 26  Nenince
Slovenská republika

IČO: 14236168
DIČ: SK1020602352


TOPTRANS EU  a.s. 
ADR preprava

Sládkovičova 71/A
974 00 Banská Bystrica
Slovenská Republika
IČO: 36 703 923

 

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa dodania, dátum narodenia, telefónne číslo, dobierková suma.

 

3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.pyrobox.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.pyrobox.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa
 • Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia, dátum narodenia
 • Kontaktné údaje:
  • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
  • Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Kupujúci je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Kupujúci sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov
  • Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "Správa účtu - Informácie o účte  ", po prihlásení zákazníka.
  • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
 • Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

        GDPR    -    OSOBNÉ ÚDAJE – INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.  Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia  účelu spracovania , minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.

Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu spoločnosť.  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

PREVÁDZKOVATEĽ

Róbert Bendík – NOVOTRANS, prevádzkovateľ  e-shopu www.pyrobox.sk
Hlavná 32
991 26 Nenince

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu spoločnosť NOVOTRANS prostredníctvom: novotrans22@gmail.com, kontakt@pyrobox.sk, info@pyrobox.skalebo poštou na adrese spoločnosti Hlavná 32, 991 26 Nenince.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje pre dosiahnutie nasledovných účelov:

 • Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
 • Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
 • Spracovanie účtovnej agendy
 • Ochrana bezpečnosti a majetku
 • Zabezpečenie služby zákazníkom
 • Doručenie tovaru zákazníkom dopravnou spoločnosťou
 • Marketingové účely
 • Opatrenia pre odhalenie korupčnej činnosti

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne, ak je daný niektorý z nasledovných právnych základov:

 •            ak ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov
 •            spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
 •            spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 •            spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku Vás alebo inej fyzickej osoby,
 •            spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 •            spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti ...... alebo tretej strany okrem prípadov zákonom vylúčených.
 •          súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z platnej legislatívy.
 •          súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
 •          súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
 •          naša spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

POSKYTNUTIE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY

 

PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

 •          spracúvanie osobných údajov je realizované automatizovanými a neautomatizovanými prostriedkami.
 •          spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
 •          nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu

 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva:

 1.                   právo súhlas kedykoľvek odvolať,
 2.                   právo prístupu k  svojim osobným údajom,
 3.                   právo žiadať o ich opravu,
 4.                   právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu,
 5.                   právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),
 6.                   právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov,
 7.                   právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 8.                   právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
 9.                   zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov.

 

 

PRÍJEMCOVIA

Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:

Zákonným príjemcom

-          príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ – zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, štátne a samosprávne orgány, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľom

-          ktorí vykonávajú pre našu spoločnosť podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.

-          čestne vyhlasujeme, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle platných legislatívnych požiadaviek,

-          príslušní sprostredkovatelia sú v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomnou formou poverený spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb  v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný zmluvne  a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila budú nevratne zlikvidované.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje

 

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA

Cookies

Okrem údajov, ktoré poskytnete našej spoločnosti, získavame aj informácie tzv. „cookies“. Tieto informácie vznikajú v rámci monitorovania našich webových stránok prostredníctvom analytickcýh nástrojov, ktoré pripravujú dátový reťazec a sledujú, ako návštevníci používajú stránky na internete. Tieto  môžu obsahovať údaje o

 1.       webových stránkach prepojených s touto stránkou,
 2.       stránkach tretích strán, ktoré navštívite po tejto stránke,
 3.       Vašu IP adresu a
 4.       dĺžku času stráveného na tejto stránke.

Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade ak tak urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom jej rozsahu. 

Viac o cookies

Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.  Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. .

Analytické a ďalšie nástroje

Využívame služby tretích strán poskytujúcich externé služby:

 

Meranie

Využívame na analýzu návštevnosti WEB stránky Tieto údaje môžeme tiež použiť na prispôsobenie našich služieb a marketingových stratégií v rámci našich služieb. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.

Google

 

 

Online marketing

Využívame na riadený marketing. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám. 

Google

Sociálne médiá

Využívame na komunikáciu a prezentáciu. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.

Facebook

Twitter

 

 

 

 

Vyššie uvedenou informáciou sme Vás ako dotknutú osobu informovali o ochrane Vašich osobných údajov a poučili Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.