Kategórie

Zľavnený tovar

Žiadne produkty so zníženou cenou.

Informácie

Najpredávanejšie

Reklamácie

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že je poškodený alebo má iné vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:

-          reklamovaný tovar v originálnom balení,

-          kópiu predajného dokladu (faktúry)

-          stručný popis závady.

Predávajúci rozhodne o reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním správy "vyjadrenie k reklamácii", na jeho e-mailovú adresu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli:

-          neodbornou manipuláciou,

-          nedodržaním návodu na obale výrobku,

-          mechanickým poškodením alebo opotrebením,

-          živelnými pohromami,

-          inými vonkajšími vplyvmi.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30- tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

Postup pri riešení reklamácií kompaktov:

Reklamáciam sa žiaľ nedá predísť ani dôslednou kontrolou, vzhľadom na veľký objem dovážaného tovaru a preto platí:

-   ak je vystrelených menej ako 30% výrobku, zákazníkovi sa vymieňa tovar za nový kus bez doplatku.

-   ak je vystrelených 30-50% výrobku, zákazníkovi sa vymieňa tovar za nový kus s doplatkom 30-50% z nákupnej ceny     záleží koľko rán bolo vystrelených.

-   ak je vystrelených 50-80% výrobku, zákazníkovi sa vymieňa tovar za nový kus s doplatkom 50-80% z nákupnej ceny     záleží koľko rán bolo vystrelených.

Chceme týmto vniesť poriadok pri riešení reklamácií v prípadoch, keď pri 100 ranovom kompakte je vystrelených 90 rán a zákazník požaduje výmenu za nový kus.

Reklamácia bude uznaná iba v prípade, ak boli dodržané všetky podmienky manipulácie so zábavnou pyrotechnikou z návodu na obale. Práve toto je jedna z najčastejších príčin reklamácií, pretože ak sa nedodrží návod uvedený na obale /kompakt postaviť na tvrdýrovný podklad/, môže dôjsť k posunutiu mažiara vplyvom spätnej ráže smerom dole a následne pretrhnúť zápalnicu, čo zapríčíní zastavenie výmetu počas činnosti a časť kompaktu ostáva nevystrelená.