Kategórie

Zľavnený tovar

Žiadne produkty so zníženou cenou.

Informácie

Najpredávanejšie

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Pyrobox.sk a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.pyrobox.sk.

 

Údaje predávajúceho:

Korešpondenčná adresa:

Róbert Bendík - NOVOTRANS
prevádzkovateľ web-shopu Pyrobox zábavná pyrotechnika, ohňostroje a veľkoobchod zábavnej pyrotechniky
Hlavná 32, Nenince, 991 26
Slovenská republika

IČO: 14236168
IČDPH: SK1020602352
Číslo živnostenského registra: 610-1796
Číslo účtu: SK64 0200 0000 0000 3684 2402

Kontakt:
Mobil: +421 905 502 368, +421 915 826 527
E-mail: kontakt@pyrobox.sk
Online: Kontaktný formulár

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 00 Banská Bystrica

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel.č.: 048/412 4969 
         048/415 1871 
fax.č: 048/412 4693 
e-mail: bb@soi.sk

 

1.2. Predávajúci (alebo aj ako dodávateľ) zverejňuje zoznam tovaru, ktorý ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovar objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.pyrobox.sk (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. 

1.3. Kupujúci (alebo aj ako odberateľ) sa zaväzuje, že všetky jeho osobné údaje uviedol pravdivo a nezávádza resp.nemá iný úmysel poškodiť dodávateľa alebo tretiu osobu vytvorením objednávky v mene inej osoby a na jeho adresu. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Zoznam tovaru v internetovom obchode www.pyrobox.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je v katalógu bežne dostupný. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare.

1.5. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a spôsobe doručenia podľa objednávky kupujúceho. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si kupujúci objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu  zaslaný informačný e-mail s predmetom "[Pyrobox] Potvrdenie objednávky", ktorý potvrdí prijatie objednávky v našom objednávkovom systéme a zaradí  objednávku na spracovanie obchodníkom.

2.2. Potvrdením objednávky je automatická e-mailová správa systému zaslaná na zákazníkom uvedenú            e-mailovú adresu.
Predávajúci môže telefonicky overiť pravosť objednávky, aby sa vylúčila možnosť, že objednávku vytvoril neplnoletý bez vedomia rodičov a pri registrácii použil ich osobné údaje, alebo údaje inej plnoletej osoby. Tento hovor môže byť zaznamenaný z dôvodu skvalitnenia našich služieb pre zákazníkov bez upovedomenia pred započatím hovoru. Zákazník s touto podmienkou súhlasí pri zaškrtnutí políčka  pred záväzným potvrdením objednávky.

2.3 Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, inštrukcie a informácie k úhrade bezhotovostným prevodom, alebo kartou, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar doručený a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

2.4. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "[Pyrobox] Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.

2.5. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká automatickým vystavením daňového dokladu – faktúry, ktorá sa zasiela priamo na e-mail zákazníka. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný v čo najkratšom čase na zákazníkom udanú doručovaciu adresu.

 

3. Zrušenie objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:

  • Ak objednávka nebola expedovaná predávajúcim v určenej lehote bez udania dôvodu.
  • Ak nebola dodržaná publikovaná cena výrobku.

3.2. V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelovo vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a tak predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru resp. iné náklady spojené s prípravou alebo doručením objednaného tovaru.

 

4. Podmienky dodania tovaru

4.1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať v čo najkratšom termíne / zvyčajne nasledujúci pracovný deň /, najneskôr však do 14 pracovných dní od e-mailového potvrdenia objednávky. 

4.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke ako adresa doručenia (informácie o doručení). V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, je predávajúci oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

4.3. Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení poškodeného balíka musí kupujúci spísať s kuriérom reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu podľa faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do reklamačného protokolu. Pri nesplnení vyplnenia reklamačného protokolu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.4. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.3.), je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.5. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru priamo s tovarom.

4.6. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením.

4.7. V prípade, ak predávajúci doručí tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 4.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

4.9. Výška balného a prepravného je určená podľa platných taríf firmy na prepravu a doručovanie zásielok prostredníctvom internetového predaja.

 

Doručenie prostredníctvom kuriéra: Maloobchod

Objednávka do 200 Eur - cena za doručenie podľa hmotnosti tovaru na základe platného cenníka dopravcu.

Objednávka nad 200 Eur - dopravu zaplatíme za Vás.

Dobierka - doručenie tovaru na dobierku 2 Eur.

Vyzdvihnutie tovaru v sídle firmy - manipulačný poplatok 1,20 Eur.

Doručenie prostredníctvom kuriéra: Veľkoobchod

Cena za doručenie podľa hmotnosti tovaru, na základe platného cenníka dopravcu.

Dobierka - doručenie tovaru na dobierku 2 Eur.

 

Špecifickým obdobím je december. Pri objednávkach realizovaných a uhradených po 24. decembri kalendárneho roka nezaručujeme dodanie do 31. decembra. Pri objednávke po 24. decembra sa informujte či je dodanie možné do 31. decembra.

Všetky objednávky sa posielajú výhrade prepavou ADR ako poistená zásielka do vlastných rúk na identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia a pod.) zadané v objednávke, preto balík nebude odovzdaný inej osobe (rodinnému príslušníkovi a pod.) než na koho meno a dátum narodenia bol balík odoslaný, myslite na to prosím pri zadávaní údajov pre korektné doručenie zásielky.

 

5. Kúpna cena

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho, kde ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky, alebo zaplatí kúpnu cenu formou dobierky pri preberaní tovaru od kuriéra, za túto službu účtujeme + 2 eur k cene prepravy.

5.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.5. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, platí, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

5.6. Náklady spojené s montážou alebo odpalom nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

7.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

7.3. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý kupujúci uhradil. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

7.4. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.1. a 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7.5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

7.6. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete na tu

8. Následky neprevzatia dobierky

8.1. Odoslaním objednávky v systéme internetového obchodu PyroBox zábavná pyrotechnika, ohňostroje a veľkoobchod zábavnej pyrotechniky kupujúci uzatvára kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ túto nezruší v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu PyroBox  je táto zmluva záväzná pre obe zúčastnené strany.

8.2. Kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 Obchodného zákonníka ako aj podľa § 614, Občianskeho zákonníka doručený tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal, prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

8.3. Kupujúci neprevzatím právoplatne objednaného tovaru sa dopúšťa protizákonného konania. Týmto konaním kupujúci spôsobí škodu internetovému obchodu PyroBox.

8.4. Podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

8.5. Škoda, ktorá takýmto konaním vzniká je vyčíslená v súlade s našimi Obchodnými podmienkami a platnou legislatívou Slovenskej republiky t.j. reálne náklady (škoda) ktorá vznikla s doručením objednávky zákazníkovi a následným doručením faktúry za vzniknutú škodu poštou. Túto škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia dodaného tovaru zaväzuje uhradiť.

Doručenie tovaru špeciálnou dopravou ADR – podľa hmotnosti alebo hodnoty zásielky

V prípade neprevzatia zásielky, dovoz späť do skladu dodávateľa - podľa hmotnosti alebo hodnoty zásielky.

V prípade neprevzatia zásielky nad 200 eur kde na faktúre nebude účtovaná doprava, sa za neprevzatie takejto zásielky bude účtovať plná výška sumy za dopravu podľa základného cenníka dopravcu.

Zaslanie výzvy na uhradenie škody a faktúry doporučene s doručenkou - 2 eur.

Spolu bude účtované: Doprava k zákazníkovi + doprava späť do nášho skladu + náklady spojené s expedíciou a prevzatím zásielky + náklady na doručenie faktúry za neprevzatie zásielky.

8.6. Na vzniknutú škodu bude kupujúcemu ktorý spôsobil škodu vystavená riadna faktúra so splatnosťou 7 dní od dňa prevzatia zásielky.

8.7. V prípade neuhradenia doručenej faktúry budeme škoda vzniknutá neprebratím zásielky vymáhaná súdnou cestou a po získaní právoplatného platobného rozkazu od príslušného súdu bude pohľadávka odovzdaná k mieste príslušnému exekútorovi na vymáhanie. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania ktoré sa zaväzuje kupujúci v plnej výške uhradiť.

 

9. Spracovanie osobných údajov

9.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to že, osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

9.2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a dátum narodenia.

9.3. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v našom informačnom panely v sekcii Ochrana osobných údajov.

9.4. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 

 

10. Špecifické podmienky súvisiace s predajom zábavnej pyrotechniky

10.1. Kupujúci svojou registráciou na stránke www.pyrobox.sk potvrdzuje svoju plnoletosť a oprávnenie nadobúdať a používať pyrotechnické predmety podľa § 9 Vyhlášky Slovenského banského úradu č. 536 Zb. o pyrotechnických výrobkov.

10.2. Doručenie podľa kategórie
Zábavná pyrotechnika kategórie F1 (KAT F1) smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 15 rokov.
Zábavná pyrotechnika kategórie F2 (KAT F2) smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.
Zábavná pyrotechnika kategórie F3 (KAT F3) smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 21 rokov.

 

10.3 Pyrotechnické predmety KAT 2, KAT 3 a KAT T1 sa nesmú používať v uzavretých priestoroch, v blízkosti nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov a pri športových podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrotechnických výrobkov je súčasťou športového podujatia.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

11.3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy.

11.6.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Neninciach 06.10.2015