Kategóriák

Leértékelések

Jelenleg nincs elérhető különleges termék.

Informácie

Népszerű eladások

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť v objednávkovom formulári všetky položky označené predávajúcim ako povinné. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu, ktorá mu bola oznámená ešte pred odoslaním objednaného tovaru. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Pri reklamácií sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho.

V súlade s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 prac. dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bude vrátený tovar neúplný alebo poškodený. V takomto prípade si môžeme uplatniť náhradu škody.

Odstúpením od zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, alebo v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, dodatočne vyúčtovať, resp. odpočítať z plnenia za vrátený tovar. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť vrátená suma za objednaný tovar zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť celkovú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení tovaru.